MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

TEPE SERVİS KART A.Ş. BİLGİLERİ: (Bundan böyle kısaca “TEPE SERVİS KART” olarak anılacaktır.)

Unvanı                : Tepe Servis Kart Hizmetleri A.Ş.

Mersis No           : 0839061564500001

Vergi D. / No      : Doğanbey Vergi Dairesi / 8390615645

Adresi                 : Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:3/88 Bilkent Center AVM Çankaya/ANKARA

KEP Adresi         : tepeserviskart.1@hs02.kep.tr 

Eposta                : info@tepeserviskart.com.tr

Telefon               : 0 312 248 80 00

Faks                     : 0 312 248 80 49

ÜYE İŞ YERİ A.Ş. BİLGİLERİ: (Bundan böyle kısaca “ÜYE İŞYERİ” olarak anılacaktır.)

Unvanı               :

Mersis No           :

Vergi D. / No      :

IBAN                    :

Adresi                 :

KEP Adresi         :

Eposta               :

Telefon               :

Faks                     :

 

 1. TANIMLAR

TEPESERVİS KART    : Tepe Servis Kart Hizmetleri A.Ş.

ÜYE İŞYERİ/ ÜYE      : Kart Kullanıcılarından ödeme kabul eden gerçek veya tüzel kişidir.

KART KULLANICISI  : Tepe Servis Kart’ın tek başına ya da gerçek ve/veya tüzel şahıs üçüncü şahıslarla birlikte, piyasaya çıkarttığı/çıkartacağı tüm ürünler ile mobil/web ödeme uygulamalarının kullanıcısı olan gerçek veya tüzel şahsı ifade eder.

TSC: Sadece yemek ve gıda alımında kullanılmak üzere Tepe Servis Kart tarafından özel olarak tasarlanan akıllı elektronik ödeme kartını ifade eder.

TSC POS ya da TSC POS TERMİNALİ: TSC üzerinde yer alan çip, temassız işlem, QR kod  vasıtasıyla işlemlerle ilgili tüm bilgileri TEPE SERVİS KART merkezine aktaran, yapılan işlemler ile ilgili TEPE SERVİS KART’TAN provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerine yazılmasını sağlayan özel bilgisayar terminali, cep telefonu veya web sitesi

GÜN SONU: Üye İşyeri’nin her günün sonunda,işlem hafıza limiti dolumunda veya TSC Tarafından belirlenen işlem adedine ulaşıldığında POS ve/veya YNÖKC yoluyla iletişim merkezi ile bağlantı kurarak, o gün yapılmış olan harcama bilgilerinin ve gerekli parametre bilgilerinin aktarılması işlemidir.

YENİ NESİL YAZARKASA (YNÖKC) YA DA ÖKC: EFT-POS özellikli veya basit bilgisayar bağlantılı modelin üzerinde Tepe Servis Kart uygulaması çalıştırabilen, Kart Kullanıcılarının kartları üzerindeki manyetik bant, temassız teknolojiler ya da çipten bilgileri okuyarak Üye İşyeri ile Tepe Servis Kart arasındaki bilgi alışverişini elektronik bir ortamda gerçekleştiren, 3100 Sayılı Katma Değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları ve mecburiyeti hakkında Kanun (“3100 Sayılı Kanun”) ve ilgili tebliğler uyarınca çıkarılan ve Üye İşyerleri tarafından alınan ödeme kaydedici cihazlardır.

YENİ NESİL YAZARKASA YA DA ÖKC SAHA HİZMET FİRMASI: YNÖKC’lerin kurulum, bakım, söküm vb. hizmetlerini sağlayan firmalardır.

TSC Uygulaması: Tepe Servis Kart mülkiyetinde olan ve Üye İşyerlerinin POS’larında, web üzerinde, cep telefonlarında veya YNÖKC’lerinde konumlandırılacak yazılımı ifade etmektedir.

AVANTAJ: Üye İşyerlerine ve/veya Kart Kullanıcılarına fayda sağlamak, kullanımı artırmak, bilinirliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu, dönemsel veya kalıcı yaptığı çalışmaları ifade eder.

ÜRETİCİ: YNÖKC veya EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları üreten firmadır.

SÖZLEŞME: İşbu Üye İşyeri Sözleşmesini ifade eder.

UZAKTAN İLETİŞİM ARACI: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç ve ortamdır.

KALICI VERİ SAKLAYICI: Üye İşyeri’nin ve/veya Tepe Servis Kart’ın gönderdiği bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelenmesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve ortamı ifade eder.

WEB SİTESİ: www.tepeserviskart.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME: http://www.tepeserviskart.com.tr/kvkk.php linkte yer alan düzenlemedir.

 1. KONU VE GİRİŞ

İşbu Sözleşme, Üye İşyeri’nin TEPE SERVİS KART tarafından sunulacak TSC hizmetinin kullanımına ilişkin şartların belirlenmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi hakkındadır.

 1. ÜYE İŞYERİNİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. İşbu Sözleşmenin imzalanmasıyla Tepe Servis Kart sistemine dahil olan Üye İşyeri, vergi levhasının bir kopyasını, ticaret sicil gazetesi örneğini, imza sirkülerini veya imza beyanını ayrıca resmi ticaret unvanı ya da adına açılmış banka hesap bilgilerini Tepe Servis Kart’a online sistem üzerinden göndermekle yükümlüdür.

Sözleşme; yukarıda sayılan belgelerin ve Tepe Servis Kart’ın talep edeceği diğer belge ve bilgilerin usulüne uygun şeklide Tepe Servis Kart’a iletilmemesi durumunda Üye İşyeri bakımından hiçbir hak ve alacak doğurmayacaktır. Üye İşyeri tarafından sağlanan belge ve bilgilerdeki eksiklikler ve hatalı bilgiler ile bu eksiklikler ve hatalar nedeniyle ortaya çıkan sözleşmenin geçersizliği de dahil her türlü sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın sisteme giriş onayını kendine iletme şeklini SMS veya Mail yoluyla olacak şekilde seçebilecektir.  

3.2. Üye İşyeri; banka hesap bilgileri, IBAN numarası ile işbu Sözleşmenin online sistem üzerinden onaylanması anında  sisteme girdiği  bilgilerdeki her türlü değişikliği, söz konusu değişiklikleri takiben 3 gün içerisinde Tepe Servis Kart’a kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek ve/veya online sistem üzerinden değiştirecektir. . Her halde bu bilgiler en geç Tepe Servis Kart tarafından Üye İşyeri’ne yapılacak en yakın ödeme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar Tepe Servis Kart’a yazılı olarak bildirecektir.

Söz konusu değişikliklerin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesi nedeniyle Tepe Servis Kart’ın Üye İşyeri’ne kısmen de olsa yapamadığı ya da gecikmeli olarak yaptığı ödemelerden ve Tepe Servis Kart’ın işbu sözleşme kapsamında yerine getirmediği yükümlülüklerden Tepe Servis Kart hiçbir surette sorumlu tutulmayacaktır.

3.3. Üye İşyeri, Kart Kullanıcıları’na sunduğu ürün ve/veya hizmetin karşılığını TSC POS Terminalleri ya da ÖKC aracılığıyla tahsil edecektir. Üye İşyeri, Kart Kullanıcıları ile yapılan işlemlere ilişkin bilgileri içeren, TSC POS Terminalleri ya da ÖKC tarafından üretilen, mali değeri olmayan hatırlatma ve teyit mahiyetindeki bilgi fişini Kart Kullanıcıları’na vermekle yükümlüdür. Kart Kullanıcıları tarafından TSC POS Terminalleri ya da ÖKC üzerinden yapılan işlemler karşılığı düzenlenen kasa fişi ve fatura Kullanıcılar’a verilmez.

3.4. Her TSC POS Terminali’nin ya da ÖKC’nin bir işlem hafıza kapasitesi vardır. Gün boyunca TSC POS Terminalleri ya da ÖKC üzerinden yapılan işlemlerin o günün sonunda Tepe Servis Kart’a ulaşması amacıyla Üye İşyeri TSC POS Terminallerini ya da ÖKC’leri her günün sonunda veya Tepe Servis KartTarafından belirlenen işlem adedine ulaşıldığında, Günsonu işlemi yapacak şekilde iletişime açık ve elektrik hatlarına bağlı olarak bırakmak zorundadır.

Günsonu işlemi yapmak bilgi güvenliği açısından Üye İşyeri’nin uyması gereken bir yükümlülüktür. Günsonu işlemi yapmayan veya yapılmasına imkan sağlamayan Üye İşyeri’nin uğrayacağı bilgi kayıplarından ve diğer hiçbir kayıptan Tepe Servis Kart hiçbir surette sorumlu tutulmaz.

Üye İşyeri’nin Günsonu işlemini hiç ya da zamanında yapmaması nedeniyle bilgi veya diğer kayıplara uğraması halinde Tepe Servis Kart’ın veritabanı tek ve asli kaynak olarak esas alınacaktır. Ancak Tepe Servis Kart kendi kayıtlarının tam olduğunu taahhüt etmez.  Üye İşyeri, Günsonu işlemini hiç ya da zamanında yapmaması halinde Tepe Servis Kart’tan kısmen ya da tamamen ödeme talep edemeyeceğini ve uğrayacağı zararlardan Tepe Servis Kart’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, aksine Tepe Servis Kart’ın bu nedenle uğrayacağı zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Üye İşyeri’nin Tepe Servis Kart müşterileri veya Kart Kullanıcılarına ait TSC bakiyelerini kısmen veya tamamen nakde çevirmesi kesinlikle yasaktır. Üye İşyeri, toptan, spekülatif ve spot amaçlı satış yapamaz. Üye İşyeri’nin bu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde nakde çevrilen ya da spekülatif ve spot amaçlı yapılan satışların iki katı kadar cezai şart tahakkuk ettirilecektir. Tepe Servis Kart’ın Üye İşyeri hesapları üzerinde her türlü denetim ve inceleme hakkı vardır. Tepe Servis Kart’ın bu hakkını kullanmış ya da kullanmamış olması Üye İşyeri lehine sonuç doğuracak şekilde yorumlanamaz.

3.6. Üye İşyeri, aynı kişinin birden fazla kartı kullanmak istemesi gibi şüpheli bulduğu kullanım talepleri ve diğer şüpheli durumlarla ilgili  Tepe Servis Kart’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.7. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın sadece KDV oranı %8 olan gıda harcamalarında kullanılmasına müsaade edecek, başkaca hiçbir mal ve hizmet  satışı gerçekleştirmeyecektir. Aksi durumun tespiti halinde tüm mali, idari, cezai ve hukuki sonuçlar Üye İşyerine ait olacak ve Tepe Servis Kart bu nedenle her ne ad altında olursa olsun bir ödeme yaparsa, bu tutarlar derhal Üye İşyeri tarafından tüm ferileri ile karşılanacaktır.

3.8. Üye İşyeri, Kart Kullanıcılarına yapacağı satışlar karşılığında hiçbir surette komisyon, ek giderler, vade farkı gibi eklemeler yapmayacağını, TSC ile yapılan alışverişlerden satış bedelinden daha yüksek bir bedel almayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu madde kapsamında Kart Kullanıcıları’na yapılan satış işlemleriyle ilgili fark edilecek şüpheli kullanımlara ilişkin Tepe Servis Kart’ın Üye İşyeri hesapları üzerinde yapacağı incelemeler tamamlanmadan, Üye İşyeri’ne Tepe Servis Kart tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağı konusunda Taraflar anlaşmışlardır. Ancak Üye İşyerine ödeme yapılmış olması, Tepe Servis Kart’ın bu maddede düzenlenen nedenlerle Üye İşyerine karşı yasal haklarını kullanmasına hiçbir sebep, şekil ve surette engel teşkil etmeyecektir.

İnceleme sonucunda, uygunsuz kullanımların tespit edilmesi halinde ilgili kullanımlara ilişkin bedeller Üye İşyeri’ne ödenmez. Tespit edilen uygunsuz kullanımlara ilişkin Tepe Servis Kart tarafından Üye İşyeri’ne herhangi bir ödeme yapılmışsa da Üye İşyeri’ne yapılacak sonraki ödemelerden mahsup edilir. Üye İşyeri’ne yapılacak bir ödeme olmaması halinde, bu tutar Tepe Servis Kart’ın yazılı veya sözlü bildirimi üzerine Üye İşyeri tarafından 7 (yedi) işgünü içinde Tepe Servis Kart’a iade edilir.

Ayrıca tespit edilen uygunsuz kullanımın iki katı kadar cezai şart Üye İşyeri aleyhine tahakkuk ettirilecektir.

3.9. TSC’nin uygunsuz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, Tepe Servis Kart’ın işbu sözleşmeyi derhal haklı ve tazminatsız olarak feshetme ve dolayısıyla Üye İşyeri’ni Tepe Servis Kart’ın üyeleri arasından çıkarma hakkı saklıdır. Şüpheli kullanımlar üzerine yapılan incelemeler sonunda kullanımın aslen şüpheli olmadığı ve Sözleşmeye uygun olduğu ve Üye İşyeri’ne ödeme yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde dahi Üye İşyeri, inceleme nedeniyle geç ödeme alması gibi sebeplerle hiçbir sebep şekil ve surette, hak, talep ve alacak iddiasında bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.10. Üye İşyeri işbu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe ilgili etiket, malzeme ve ilanları Kart Kullanıcıları tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asmak, bulundurmak, korumak, sökülen, yırtılan, yıpranan ve solan etiket, malzeme ve ilanların yenilenmesini sağlamakla yükümlüdür.

3.11. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın kendisinin organize ettiği veya üçüncü kişilere organize ettirdiği, Tepe Servis Kart’ın dahil olduğu veya olmadığı her türlü kampanya, ürün/hizmet tanıtımı, duyuru, anket, haber veya tanıtım amaçlı elektronik bültenler, e-posta bilgilendirmeleri, saha ziyaretleri, SMS ve benzeri pazarlama materyallerinde kendi ticaret unvanının ve/veya markasının bilabedel kullanılmasına açıkça muvafakat etmiş olup, marka ve unvanın Tepe Servis Kart’ın üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak yapacağı iletişimlerde kullanılmasına peşinen muvafakat eder.

3.12. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın markası, ticari itibarı ve kurumsal yapısı ile ekonomik değerlerinin bilincinde olup, eylem ve işlemlerinde her zaman bu bilinçle hareket edecektir.

Üye İşyeri, hiçbir şekil ve surette Tepe Servis Kart adını, markasını, logosu, amblemleri ile benzeri ayırt edici her türlü işaret, yazı, ses, müzik ve sair unsurlar ile diğer belge, bilgi ve veriyi, Tepe Servis Kart’ın ticari itibarını ve Müşteriler nezdindeki güvenini sarsacak şekilde kullanamaz, kullandıramaz, kullanılmasına müsaade edemez.

Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın izni olmaksızın Tepe Servis Kart’a ait ürünlerin reklamını yapamaz.

3.13. Maliye Bakanlığı ve/veya sair devlet kuruluşlarının Üye İşyeri’nin vergi ve ceza dahil olmak üzere her türlü yükümlülüklerine veya yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan ya da dolaylı sonuçlarına ilişkin Tepe Servis Kart’tan talepte bulunmaları durumunda Tepe Servis Kart’ın ilgili devlet kurum ve kuruluşlarına yapmak zorunda olduğu ödemeleri Üye İşyeri’nin Tepe Servis Kart’tan olan alacağından mahsup edilmek suretiyle doğrudan bu kuruma yapılabileceğini Üye İşyeri kabul ve beyan eder.

Söz konusu mahsuplaşma sonucunda, Üye İşyeri’nin Tepe Servis Kart nezdinde bakiye borcunun kalması halinde veya Tepe Servis Kart’ın işbu madde kapsamında devlet kurumlarına yapmak zorunda kaldığı ödemeleri mahsuplaşma yoluna gitmeksizin tahsil etmek istemesi halinde Üye İşyeri, mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın, nakden ve defaten Tepe Servis Kart’ın talebinden itibaren (üç) iş günü içinde ilgili bedeli Tepe Servis Kart’a ödeyecektir.

Tepe Servis Kart’ın Üye İşyeri ile imzalanmış olan Sözleşme ve diğer sözleşmeler ile kesilen fatura bedellerine ilişkin ödemekle yükümlü kaldığı sair vergi ceza ve yükümlülükleri  ve/veya diğer masraf ve ödemelere ilişkin her türlü yasal hakkı saklıdır.

İşbu maddede düzenlenen her türlü yükümlülük işbu Sözleşme’nin ve/veya Taraflar arasındaki iş ilişkisinin ve/veya iş ilişkilerinin sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3.14. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’a yapacağı ve talep edeceği ödemelerle ilgili her türlü belgeyi, en az Sözleşme süresince olmak üzere yasal sürelerle saklamak ve gerek olduğunda Tepe Servis Kart’a ibraz etmek ile yükümlüdür.

3.15. Üye İşyeri,  Tepe Servis Kart’ın, vekili, mümessili, komisyoncusu, acentesi, aracısı, şubesi, bayisi ve diğer şekil ve surette temsilcisi değildir. Üye İşyeri ’nin, Sözleşme ve eklerinde açıkça ve ayrıca herhangi bir konuda yetkilendirilmiş olması halinde dahi bu esaslar geçerlidir.

3.16. Tepe Servis Kart’ın mülkiyet ve/veya diğer şekil ve surette hak sahibi olduğu fikri ve sınai haklar ile patent, marka, isim, telif de dâhil olmak üzere hiçbir hak ve alacağı, zımnen de olsa hiçbir şekil ve surette Üye İşyeri’ne devredilmiş anlamına gelmez.

3.17. Üye İşyeri TSC POS ve ÖKC Terminallerindeki TSC uygulamasına ait logo, veritabanı, yazılım dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının Tepe Servis Kart’a ait olduğunu, hiçbir şekil, sebep ve surette Sözleşme süresince ya da sona erdikten sonra fikri mülkiyet haklarına tecavüz etmeyeceğini ve bu kapsamda Tepe Servis Kart’a ait her türlü bilginin güvenliğinden ve korunmasından sorumlu olduğunu ve hiç kimse ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde Üye İşyeri aleyhine yıllık Sözleşme cirosunun iki katı kadar cezai şart tahakkuk ettirilecektir.

3.18. Üye İşyeri işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini bizzat ifa edecek olup; işbu sözleşmeden doğacak haklarını, borçlarını, sorumluluklarını, taahhüt ve yükümlülükleri ile talep ve alacaklarını, Tepe Servis Kart’ın açık ve yazılı kabulü olmadıkça kısmen de olsa hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişilere devir, temlik ve ciro edemez.

3.19. TSC POS Terminalleri ve ÖKC Terminalleri ile bunlar üzerinde çalışan Tepe Servis Kart uygulaması, tanımlı oldukları üye işyeri dışında ve/veya tanımlı olmayan üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz. Üye İşyeri, TSC POS ve ÖKC Terminallerini Tepe Servis Kart’taki kayıtlı adresi dışında başka bir adrese taşıyamaz ve başka bir ticaret unvanı altında kullanamaz.  Ancak üye işyeri TSC POS ve ÖKC  Terminalini kendisine ait şubeleri arasında değiştirmek isterse değiştirmeden önce kalıcı veri saklayıcı ile  veya Tepe Servis Kart web sitesi aracılığı ile 7 gün içinde başvuracaktır.

Üye İşyeri, TSC POS ve ÖKC Terminallerini ve bunlar üzerinde çalışan Tepe Servis Kart uygulamasını başka amaçlar için kullanamaz.

Bu maddenin ihlali halinde, Üye İşyeri aleyhine, Üye İşyerinin ihlal sonucu elde ettiği cironun üç katı kadar cezai şart tahakkuk ettirilecektir.

3.20. Üye İşyeri, merkez veya şubelerine yeni bir ÖKC satın aldığında bu ÖKC’ye Tepe Servis Kart uygulamasının yüklenmesi için kalıcı veri saklayıcı ile veya web sitesi aracılığı ile 7 gün içinde Tepe Servis Kart’a başvuracaktır.  Ayrıca Üye İşyeri tanımlı bir ÖKC’yi artık kullanmayacak ise veya satış/devir yapmış ise üzerindeki Tepe Servis Kart uygulamasının silinmesi için 7gün önceden kalıcı veri saklayıcı ile veya web sitesi aracılığı Tepe Servis Kart’a başvuracaktır.

3.21. ÖKC’lerin mülkiyeti Üye İşyerine ait olup, ÖKC’lerde oluşacak arıza, bakım ve onarım işlemlerinden Tepe Servis Kart hiçbir şekilde sorumlu olmayıp,  Üye İşyeri söz konusu durumlar için sözleşmeli olduğu ÖKC saha hizmet firması veya üretici ile muhatap olacaktır.

 1. TEPE SERVİS KART’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Tepe Servis Kart, tanıtıcı etiketlerini, malzemelerini, ilanlarını, Üye İşyeri’ne ulaştıracaktır ve Üye İşyeri’nin unvanını ya da markasını tüm Tepe Servis Kart müşterilerinin erişebildiği internet sitesinde ve Tepe Servis Kart’a ait mobil uygulamada yayınlayacaktır.

4.2. İşbu Sözleşme imzalandıktan sonra Tepe Servis Kart tarafından yapılacak geliştirmeler sonucunda Tepe Servis Kart’ın sisteminde kendi işlemlerini takip edebilmesi amacıyla Üye Kuruluş adına bir hesap açılması söz konusu olursa Üye İşyerinin internet erişiminin olmaması, internetinin kesilmesi ve benzeri Üye İşyerinden kaynaklanan nedenlerle Üye İşyerine internet erişim şifresi verilmemesi, Tepe Servis Kart’ın internet sitesindeki üye İşyeri hesabı üzerinden yapılan işlemlerin yapılmaması ve internet üzerinden yayımlanan duyurulara erişilememesi hallerinde, Tepe Servis Kart sorumlu olmayacaktır.

4.3. Tepe Servis Kart tarafından gerek görüldüğü takdirde, TSC POS Terminalleri üzerindeki Tepe Servis Kart uygulaması yazılımı herhangi bir sebep gösterilmeksizin güncellenebilir, kullanım dışı bıraktırabilir ya da Tepe Servis Kart uygulaması üzerinde ilave veya eksiltmeler yapabilir. Üye İşyeri’nin bu maddenin uygulanmasına herhangi bir şekilde engel olması durumunda Tepe Servis Kart işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetmek ve üye İşyeri’tan Tepe Servis Kart’ın uğrayacağı tüm masraf ve zararlarını talep etme hakkına sahip olacaktır. 

4.4. Tepe Servis Kart, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla Üye İşyeri’nin taleplerini almak üzere hizmet verebilecektir. Üye İşyerleri kesmiş oldukları faturalar, vadeler ve ödemelerle ilgili bilgileri Tepe Servis Kart çağrı merkezini arayarak öğrenebileceklerdir.

4.5. Tepe Servis Kart kendine ait banka bilgilerini Üye İşyeri’ne yapacağı bir bildirim ya da Tepe Servis Kart’ın internet sitesindeki  yapacağı bir ilanla değiştirme hakkını saklı tutar.

4.6. Tepe Servis Kart gerektiğinde ve dilediği zaman Üye İşyeri’nin Tepe Servis Kart’a olan her türlü borç ve yükümlülüklerini, herhangi bir bildirim ya da icazete gerek olmaksızın Üye İşyeri’nin Tepe Servis Kart’tan olan her türlü alacaklarından mahsup edebilir.

4.7. Üye İşyerinin, Tepe Servis Kart’a karşı taahhüt etmiş olduğu borç ve/veya ödemelerin (çek, senet, fatura, taahhüt, vd.) herhangi birisini kısmen de olsa vadesinde gerçekleştirmemesi halinde, Tepe Servis Kart’ın herhangi şekilde ayrıca ihtirazi kayıt dermeyan etmesine, ihbar ya da ihtarda bulunmasına ya da yasal işlemlere başlamasına gerek olmaksızın tüm bakiye borçlarının vadeleri beklenmeksizin muacceliyet kesbedeceğini kabul etmiştir.

5. FATURA VE KOMİSYON BEDELİ

5.1. İşbu Sözleşme doğrultusunda Üye İşyerinin hak edeceği komisyon bedeli, seçerek belirleyeceği vade ve vergi oranı aşağıda belirlenmiştir.  

Tepe Komisyon Oranı Üye İşyeri Komisyon Oranı Vade Vergi Oranı Aylık Faturalama
TepeServis Kart Logo %6 - 30 gün %8
 • Tercih Ayın ilk günü-ayın son günü
 • Tercih Ayın ilk günü-ayın ortası Ayın ortası-son günü

5.2. Sözleşmenin ilgili maddelerinde düzenlendiği üzere, Üye İşyeri IBAN numarası ve hesap bilgilerini Tepe Servis Kart’a ulaştırmakla yükümlüdür Aksi durumda Tepe Servis Kart tarafından Üye İşyeri’ne ödeme yapılmayacaktır. . Ödeme TL cinsinden ve Üye İşyeri tarafında iletilen IBAN numarasına yapılacaktır.

Üye İşyerinin adi ortaklık olması durumunda, Tepe Servis Kart’ın Üye İşyeri’nin herhangi bir ortağının hesabına ödeme yapma gibi bir yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Tepe Servis Kart sadece Üye İşyeri’ne ait resmi hesaba ödeme yapacaktır.

5.3. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın işbu sözleşmenin 5.1.maddesinde seçerek online sisteme kaydettiği vade ile beraber  komisyon oranlarına göre TSC POS veya ÖKC Terminalinden alacağı fatura kesme fişine uygun olarak Tepe Servis Kart’a faturasını düzenleyecektir. Kesilen faturanın tarih ve tutar bilgilerinin TSC POS veya ÖKC Terminalden alınan fatura kesme fişi ile birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde faturalar Tepe Servis Kart tarafından işleme alınmayacaktır ya da iade faturası düzenlenecektir. Fatura kesme fişinde yazan bilgiler, Tepe Servis Kart’a kesilecek faturanın bilgilerinin özetini teşkil eder ve bu bilgilerin faturaya doğru ve eksiksiz olarak yansıtılmasından Üye İşyeri sorumludur.

5.4. Üye işyeri faturalama periyoduna riayet etmemesi durumunda, Tepe Servis Kart adına düzenleyeceği fatura işleme alınmayacak ya da Üye işyeri’ne iade edilecektir. Üye işyeri tekrar fatura düzenleyebilmek için tercihine göre belirlediği bir sonraki faturalama periyodunu beklemek zorundadır.Üye İşyeri Müşterileri için Tepe Servis Kart’a yaptığı ödeme onayı aynı gün verilmeyecek olup, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödeme yapılan günün ertesi günü kart kullanıcılarının kartlarına yüklenmiş olacaktır. Sipariş onaylandıktan sonra fatura muhasebeleşmiş olacaktır.

5.5. Tepe Servis Kart, Üye İşyeri’ne sunduğu ödeme seçeneklerinin vadelerinde ve komisyon oranlarında Üye İşyeri’ne yapacağı bildirim ya da Tepe Servis Kart’ın internet sitesinde yapacağı bir duyuru ile tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olup, Üye İşyeri bu hususu peşinen kabul etmiştir. Komisyon oranlarının değiştiği tarihten itibaren komisyon faturaları başkaca hiçbir bildirime gerek olmaksızın yeni komisyon oranları üzerinden düzenlenecektir.

5.6. Faturalar, Tepe Servis Kart’a tebliğ edildiği tarihten itibaren, Üye İşyeri’nin seçmiş olduğu ödeme seçeneğine ait vade süresinin dolduğu günü tarihi takip eden ilk iş günü yapılır.

Üye İşyeri, fatura kesme fişinin bir nüshasını kendisinde saklayacaktır.

5.7. Üye İşyeri, düzenlediği her kağıt faturayı ve fatura kesme fişlerini Tepe Servis Kart’a ulaştıracaktır. Üye İşyeri’nin kağıt fatura kullanması durumunda, Üye İşyeri kağıt faturanın ve kağıt faturanın ekinde yer vereceği fatura kesme fişinin, fatura kesme fişi tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde kargo veya posta yoluyla Tepe Servis Kart’ın merkez adresine ulaşmasını sağlayacaktır.

E-fatura mükellefi olan Üye İşyeri ise e-faturalarını sistem üzerinden gönderecektir. Fatura kesme fişini ayrıca göndermesine gerek yoktur.

Her bir fatura kesme fişi için Üye İşyeri tarafından ayrı mali fatura düzenlenmelidir.

5.8. Faturasını ve fatura kesme fişini zamanında Tepe Servis Kart’a ulaştırmayan veya herhangi bir nedenle faturası ulaşmayan, faturasını hatalı okunaksız ve/veya eksik düzenleyen, faturasını fatura kesme fişine veya VUK’a aykırı düzenleyen Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerde doğacak gecikmelerden veya bu nedenlerle Üye İşyeri’ne kısmen de olsa ödeme yapılmamasından Tepe Servis Kart hiçbir sebep, şekil ve şekilde sorumlu tutulamaz. Üye İşyeri, bu nedenlere dayanarak Tepe Servis Kart’tan hiçbir tazminat, kar kaybı, faiz talep edemez. Üye İş Yeri’nin ilettiği fatura ve Pos Cihazınından sağlanan slip üzerindeki değerler aynı olmazsa hak edişin iptali sağlacaktır.

Bu şartları taşımayan faturalar işleme alınmayarak Üye İşyeri’ne iade edilecek ve ödemenin yapılabilmesi için usulüne uygun olarak düzenlenmiş faturanın Tepe Servis Kart’a ulaştırılması beklenecektir.

5.9. Her yılın 31 Aralık günü sonunda tüm yıla ilişkin satışların faturalandırılmış olması gereklidir. Üye İşyeri her yıl en geç 31 Aralık günü TSC POS ve ÖKC Terminallerinden çıkartacağı fatura kesme fişine uygun olarak faturasını düzenler ve yeni yılın 7. (yedinci) iş günü sonuna kadar Tepe Servis Kart’a teslim eder. Yeni yılın 7. (yedinci) iş gününden sonra geçmiş yıl tarihli satışlar içeren faturaların ödemelerinde yaşanacak gecikmelerden veya bu nedenle yapılmayan ödemelerden Tepe Servis Kart hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.10. Üye İşyeri, TSC Kullanıcıları’nın TSC POS ve ÖKC Terminalleri üzerinde yaptıkları işlemlere Tepe Servis Kart’ın sunduğu vade seçenekleri arasından Üye İşyeri’nin seçtiği vadeye ait komisyon bedeli oranı uygulanarak hesaplanacak Tepe Servis Kart’a ait komisyon bedelini Tepe Servis Kart’a ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart tarafından kendisine gönderilen komisyon faturasına istinaden ödemesi gereken komisyon tutarının Tepe Servis Kart’tan olan her türlü alacakları nedeniyle kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini, Tepe Servis Kart tarafından mahsuplaşma yoluna gidilmemesi ya da mahsuplaşma yapılmış olsa dahi Tepe Servis Kart’ın Üye İşyerinden olan alacağının tamamının tahsil edilmemesi halinde de söz konusu komisyon bedelini, fatura tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde banka havalesi yoluyla Tepe Servis Kart’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerle ilgili olarak her koşulda Tepe Servis Kart’ın defter ve kayıtları esas alınacaktır. Üye İşyeri’nin yapmış olduğu mal ve hizmet satışları ile ilgili bir araştırma yapılma ihtiyacı doğarsa araştırma sonuçlanıncaya kadar Tepe Servis Kart tarafından Üye İşyeri’ne ödeme yapılmayacaktır. Tepe Servis Kart tarafından yapılacak araştırma sonucuna bakılmaksızın Üye İşyeri ödemelerde gecikme olduğunu iddia etmeyeceğini ve bu nedenle hiçbir hak ve alacağa sahip olmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

5.13. E-fatura mükellefi olmayan Üye İşyerlerine Tepe Servis Kart tarafından düzenlenen e-arşiv faturaları işbu sözleşmenin ön yüzünde belirtilen Üye İşyeri fatura/muhasebe yetkilisi e-posta adresine e-arşiv faturası olarak gönderilecektir.

5.14. Üye İşyeri, İşbu Sözleşmede Üye İşyeri tarafından ödeneceği belirtilen tutarların belirtilen zamanlarda ödenmemesi halinde, bu sürenin sona erdiği tarih itibarı ile hiçbir ihtara, ihbara veya başkaca bir merasime gerek olmaksızın Tepe Servis Kart’a, ödemede geciktiği her gün için gecikilen tutar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ nın uyguladığı avans faiz oranında gecikme faizi ödeyecektir.

 1. GİZLİLİK

6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Tepe Servis Kart’ın kendisi ortakları, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri, iş ortakları, işçileri, danışmanları veya üçüncü kişiler tarafından Üye İşyerine, işçilerine, acentelerine, iş ortaklarına, danışmanlarına ya da çalışanlarına açıklanmış veya açıklanacak olan her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda veya sair şekilde elde edilen, ticari, mali, hukuki, operasyonel, organizasyonel, teknik ve sair her türlü bilgi, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

6.2. Üye İşyeri gizli bilgileri kesinlikle gizli tutacak ve sözleşmenin amaçlarına yönelik kullanım alanları haricinde kullanmayacak ve gizli bilgileri yasal mevzuatın zorunlu kıldığı  durumlar haricinde veya Tepe Servis Kart’ın yazılı izni olmaksızın 3. Şahıslara ifşa etmeyecektir. Üye İşyeri tedarikçileri, bağlı şirketleri, çalışanları, yöneticileri ve memurlarının da yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymalarını sağlayacaktır.

6.3. Üye İşyeri, gizli bilgileri, Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erdikten sonra 7 yıl tam bir gizlilik içinde saklayacak ve bu bilgileri, sadece işbu maddede öngörülen ifşa etmeme ve gizlilik yükümlüğünü içeren hükümler ile bağlı bulunan ve yapılan iş nedeniyle bu bilgileri edinmesi gereken personeline bilmeleri gerektiği ölçüde açıklayacaktır. Üye İşyeri, kendi personelinin iş akdi devam ederken ve/veya iş akdi sona erse bile Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilere açıklamasından sorumludur. Know-how niteliği haiz bilgiler ise bu sözleşme süresinin sona ermesinden sonra süresiz olarak gizli tutulacaktır.

6.4. Üye İşyeri’nin gizlilik kurallarını ihlali sonucu Tepe Servis Kart nezdinde doğacak maddi/manevi her türlü zarar Üye İşyeri tarafından karşılanacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

7.1. Üye İşyeri, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirmeyi okuduğunu, anladığını, kabul ve beyan etmiştir.

7.2. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’a sağladığı, Üye İşyeri yetkililerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerinin, Mobil uygulama da dahil olarak kullanılacak lokasyon bilgilerinin ilgili kişilerin rızaları dahilinde alındığını ve veri sahiplerinin, bu maddede sayılan amaçlar doğrultusunda verilerin 3. kişilerle paylaşılabileceği hususunda aydınlatıldığını ve açık rızalarının alındığını ya da ilgili mevzuat gereğince açık rızasının alınmasına gerek olmadığını beyan eder.

7.3. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart Kullanıcıları tarafından Üye İşyeri’nde gerçekleştirilen işlemlerin tutarına, yapıldığı yere ve yapıldığı zamana ilişkin bilgileri Tepe Servis Kart’ın talep etmesi halinde bu bilgilerin Tepe Servis Kart tarafından veya Tepe Servis Kart’ın bu bilgileri devredeceği üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verir ve bu hususa peşinen muvafakat eder ve Tepe Servis Kart’ı bu hususta ortaya çıkabilecek bütün uyuşmazlıklardan ber’i tutacağını kabul ve taahhüt eder

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Üye İşyeri, Hizmet kapsamında Tepe Servis Kart’a temin ettiği ve/veya aktardığı kimliği belirli veya belirlenebilir olan çalışan, müşteri ve/veya işleri ile ilgili üçüncü kişilere ait her türlü kişisel verilere (“Kişisel Veriler”) ilişkin olarak;

(i)       Tepe Servis Kart’a aktarılan Kişisel Veriler açısından Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını hukuka uygun cihette haiz olduğunu ve bu doğrultuda aydınlatma yükümlülüğü dâhil her türlü kanuni mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiğini ve getireceğini,

(ii)     Tepe Servis Kart’a aktarılan Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak elde ettiğini ve işlediğini; işleme ve yalnızca bağımsız denetim amacıyla Tepe Servis Kart’a aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilerden açık rıza aldığını, açık rıza bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım şartlarını taşıdığını,

(iii)    Tepe Servis Kart’ın, münhasıran Hizmet’in ifası kapsamında işlediği Kişisel Verileri, dosya inceleme, eğer varsa grup şirketlerine raporlama yapılması, gözden geçirme ve bilgi ve veri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amaçları dahil meşru menfaati kapsamında BİLKENT HOLDİNG A.Ş. iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla resmî kurumlara aktarması hususunda Kullanıcılar ile ilgili gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirdiğini ve getireceğini,

(iv)    Bu maddede sayılan hususlara, Kanun’a ve mevzuata aykırılığın işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali sayılabileceğini ve bu kabil bir aykırılık sebebiyle Tepe Servis Kart’ın hukuki, idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşması veya herhangi bir maddi/manevi zarara uğraması durumunda söz konusu zararı, zarar tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ve tüm ferileri ile birlikte Tepe Servis Kart’ın ilk yazılı talebine istinaden, nakden ve defaten ödeyeceğini,

(v) İşbu maddede belirtilen durumların gerçekleşmesi ayrıca Tepe Servis Kart bakımından işbu Sözleşme’nin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilmesi için haklı sebep teşkil edeceğini ve Tepe Servis Kart’ın bu hakkını kullanmak konusunda serbest ve yetkili olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tepe Servis Kart, üye İşyeri tarafından kendisine temin edilen ve/veya aktarılan Kişisel Veriler’in korunması amacıyla Kanun ve ilgili yasal mevzuatta düzenlenmiş olan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu/olacağı kararlardaki azami teknik ve idari tedbirleri alacağını ve Kişisel Veriler’i Hizmet’in ifası amacına ve Kanun’a uygun olarak işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Üye İşyeri ile Kart Kullanıcıları arasındaki mal/hizmet alımından kaynaklanabilecek mal ve/veya hizmetin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, ayıplı çıkması, iptali, iadesi vb. ihtilaflarda Tepe Servis Kart’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konular münhasıran Üye İşyeri tarafından çözümlenecek ve Tepe Servis Kart her türlü uyuşmazlıktan beri tutulacaktır. Bu nedenle Tepe Servis Kart mali ya da hukuki bir yükümlülüğe katlanırsa, bu tutarlar Üye İşyeri tarafından derhal tazmin edilecektir.

8.2. Tepe Servis Kart, hizmetini elinden gelen en iyi şekilde yerine getirecektir ancak tepe Servis Kart’a isnat edilmeyecek ve Tepe Servis Kart kontrolünde olmayan mücbir sebepler, fiili hata ve elektronik iletişimden kaynaklanan hasarlar gibi nedenlerle yaşanabilecek gecikmelerden, hizmeti yerine getirememesinden, verilen hizmetlerdeki kayıp, zarar, yanlışlık hallerinden Tepe Servis Kart hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

8.3. Üye İşyeri’nin işbu sözleşmede yer alan sorumluluklarına ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda çıkacak sorun  ve sonuçlardan Tepe Servis Kart sorumlu tutulmaz aksine Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi ya da yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi durumlarının varlığı halinde Tepe Servis Kart’ın bu durumlar nedeniyle uğradığı zararlarını karşılamak üzere zarar, ziyan tazminat vb talep etme hakkı doğar. Üye İşyeri, söz konusu talepleri Tepe Servis Kart’ın ilk yazılı talebini müteakip derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.4. Üye İşyeri tarafından basında ve sosyal medyada Tepe Servis Kart aleyhine herhangi bir paylaşımda bulunduğu takdirde Tepe Servis Kart bu nedenle uğradığı maddi ve manevi zararı Üye İşyerinden talep etme ve bunların derhâl  kaldırılmasını/sonlandırılmasını isteme hakkını haizdir. Bu durumda Tepe Servis Kart’ın işbu sözleşmeyi derhal tazminatsız olarak feshetme hakkı da saklıdır.

8.5. Taraflar, Sözleşmede yazılı olan adresleri yasal ikametgah ve kanuni tebligat adresi olarak belirlemişlerdir, sonraki adres değişikliklerinin diğer tarafa noter marifetiyle bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak (gönderilecek) her türlü tebligatın (bildirimin) geçerli sayılacağını ve bu durumda tebligatların (bildirimlerin) adrese ulaştığı tarihte kendilerine tebliğ edilmiş olacağını kabul etmişlerdir.

8.6. Bu Sözleşme’nin tanzim ve ifası ile feshi, sona ermesi ya da geçersiz/hükümsüz olması (sayılması) ile ilgili her türlü vergi, damga vergisi, resim, harç, fon, masraf ve her çeşit kanuni giderler Üye İşyeri’ne aittir.

8.7. Sözleşmede kullanılan madde ve kenar başlıkları sadece kolaylık sağlaması amacı ile kullanılmış olup, Sözleşmenin yorumunda belirleyici değildir. 

8.8. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Tepe Servis Kart’ın ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları ve e-posta yazışmalarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının ve düzenlenen tutanakların HMK madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceği ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Taraflar gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.9. Taraflar, işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ilgili yasal merciler tarafından kanun, tüzük, yönetmelik vd. mevzuata aykırı ve/veya uyumsuz bulunması, geçersiz sayılması, iptal edilmesi vb. işlem, yaptırım ya da sonuçlara tabi tutulması halinde, söz konusu hükmün sözleşmeden ayrı mütalaa edileceğini ve diğer hükümlerin yürürlüğüne bir etkide bulunmayacağını, sözleşmenin diğer tüm hükümleriyle geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacağını kabul etmişlerdir. 

8.10. Taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan bir hakkını/yetkisini açık ya da örtülü, geçici ya da daimî olarak kullanmakta gecikmesi, eksik kullanması, bu hakkından/yetkisinden kısmen de olsa feragat ettiği ve/veya Sözleşmenin zımnen değiştirildiği anlamına gelmeyeceği gibi, bir hakkın/yetkinin tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra tamamen kullanılmasını ya da başka bir hakkın/yetkinin kullanılmasını engellemeyecektir.

8.11. İşbu Sözleşmede düzenlenen tüm cezai şartlar akdin feshi, ifanın reddi, gecikmiş ifa vd. hallerde (her hal ve şartta) ödenecek, ayrıca Tepe Servis Kart tarafından talep edilebilecek zarar ve ziyan ile hak, talep ve alacaklarından mahsup edilmeyecektir.

Cezai şart bedelleri Üye İşyerinin alacaklarından hiçbir bildirim, ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın mahsup edilecektir. Mahsup edilecek bir alacak olmaması halinde cezai şart bedelleri cezai şart faturasının Üye İşyerine ulaşmasını takiben 3 gün içinde ödenecektir.

Üye İşyeri cezai şart bu bedellerinin fahiş olmadığını ve itiraz hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tepe Servis Kart’ın cezai şart ileri sürebilmesi için hiçbir sebep, şekil ve surette ihtirazi kayıt beyan etmesine gerek yoktur ve cezai şart talebi herhangi bir süreye bağlı değildir.

 1. MÜCBİR SEBEP

9.1. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasının afetler, grev, ayaklanma, kalkışma, ülke ekonomik krizi, ülke genelinde oluşan ekonomik darboğaz nedeni ile yasal düzenlemeler ve/veya hükümet tarafından getirilen kısıtlamalar ile resmi kurum ve İşyerlerinin işlem, tasarruf ya da kararları veya ilgili tarafın kontrolü dışındaki benzer sebepler nedeni ile önlenmesi veya engellenmesi durumunda veya söz konusu yükümlülüklerin bu sebeplerden dolayı ifa edilmemesi veya bunlara riayet edilmemesi durumunda bu durum sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilmeyecektir.

9.2. Mücbir bir sebebin meydana geldiği ve en az 30 (otuz) gün boyunca sürdüğü ve sözleşmenin ifa edilmediği hallerde, taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkını haizdir. Böyle bir durumda, taraflar birbirlerine herhangi bir talep yöneltemeyeceklerini ve mücbir sebep dolayısıyla uğradıkları her türlü hasar ve zarara bizzat katlanacaklarını kabul ve beyan ederler. Ancak taraflar bu tarihe kadar olan muaccel borçlarını ödemekten ve yükümlülüklerinden dolayı sorumlulardır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

10.1. İşbu sözleşme,  web sitesindeki onay sürecinin tamamlanması ile beraber yürürlüğe girer ve yürürlük  tarihinden itibaren süresiz olarak yürürlükte kalır. Ancak Üye İşyeri 30 (otuz) gün önceden kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi bildirim süresinin sonunda feshetme hakkına sahiptir. 30 (otuz) günlük süre, bildirimin Tepe Servis Kart’a ulaştığı tarihten itibaren başlar.

Tepe Servis Kart ise, herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi dilediği tarihte 7 (yedi) gün önceden haber vermek kaydıyla tazminatsız fesih hakkına sahiptir.

Taraflar, her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin feshi halinde Tepe Servis Kart’ın alacakları ve fesihten kaynaklanan tüm zararlarını Üye İşyerinin alacaklarından mahsup etmek suretiyle tahsile yetkili olduğunu beyan, kabul  ve taahhüt ederler.

10.2. Üye İşyeri’nin işbu sözleşme çerçevesindeki ödeme yükümlülüklerini 30 (otuz) günden fazla geciktirmesi veya 30 (otuz) gün boyunca Üye İşyeri’nin işyerindeki TSC POS veya ÖKC Terminallerinden Kart Kullanıcıları tarafından herhangi bir satın alma işlemi yapılmaması halinde Tepe Servis Kart, işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. Üye İşyeri, Tepe Servis Kart’ın bu sebeplerle sözleşmeyi feshetmesi halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Üye İşyeri’nin, yasadan kaynaklanan, işbu sözleşmede öngörülen ve/veya tanımlanan ödeme, borç, sorumluluk, taahhüt ve yükümlülüklerine kısmen de olsa uymaması, iflası veya aleyhine iflas takibi veya davası açılması, bizzat ya da üçüncü şahıslar tarafından iflas ertelenmesi talebinde bulunulması, konkordato isteminde bulunması, acz içine düşmesi, tasfiyesi, ölümü ya da her ne şekilde olursa olsun doğrudan ya da dolaylı olarak kısmen de olsa kısıtlayıcı işlem, talep, dava, hüküm (karar/ilam) ve yaptırımlara maruz kalması ya da bizzat talep etmesi Tepe Servis Kart bakımından tek taraflı, haklı ve ihbarsız fesih sebebidir.

10.4. Üye İşyeri, edimi ile taahhüt, ödeme, borç, sorumluluk ve yükümlülüklerini her ne şekil ve suretle olursa olsun kısmen de olsa ifa etmemesi, gecikmeli (cezalı) olarak ifa etmesi ya da akde aykırı davranması halinde, Tepe Servis Kart ceza-i şart ve/veya diğer hak, alacak ve taleplerinin mahfuz (saklı) olduğunu ve bu nedenle Tepe Servis Kart’ın önceden, ifa ya da ödeme esnasında ya da sonrasında ihtirazi kayıt dermeyan etmesine gerek olmadığını ve iş bu sözleşmede tanımlanan ve/veya yasadan doğan her türlü hak, talep, alacak ve zararlarını tahsil etmeye yetkili olduğunu kabul etmiştir.

10.5. Üye İşyeri, her ne şekilde olursa olsun işbu Sözleşme maddelerine aykırı davranması, gecikmeli ifa etmesi ya da sözleşmenin feshi, ifanın reddi vd. hallerde (her hal ve şartta) Tepe Servis Kart’ın bu nedenlerle doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğrayacağı ya da karşılaşabileceği her türlü harcama, ödeme, yaptırım, ceza ve zararlar ile bilumum hak, alacak ve taleplerini karşılamayı/ödemeyi (Tepe Servis Kart tarafından ödenmiş/karşılanmış olması halinde ise kendisine rücu edileceğini) kabul etmiştir.    

10.6. Üye İşyeri ayrıca bu durumlarda Tepe Servis Kart’ın işbu sözleşmeyi feshetmek, ifayı reddetmek, ifayı kısmen ya da tümüyle durdurmak, ifayı müteakiben ödeme yapmak, dilediği süre için geçerli olacak şekilde cezalı süreyi uzatmak suretiyle gecikmiş ifayı kabul etmek ya da sözleşme ve/veya yasadan kaynaklanan diğer haklarını kullanmak hususunda tek taraflı tercih hakkı ve yetkisi olduğunu kabul etmiştir. 

10.7. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde üye işyeri sistemi oluşturan ve mülkiyeti Tepe Servis Kart’a ait olan ya da mülkiyeti Tepe Servis Kart’a ait olmasa da Tepe Servis Kart’ın sağladığı ekipmanları aynen ve çalışır vaziyette iade etmeyi ya da Tepe Servis kart tarafından tek taraflı olarak belirlenecek olan bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde Üye İşyeri, Üye İşyeri’nin işyerindeki TSC POS Terminallerindeki Tepe Servis Kart uygulamasının Tepe Servis Kart tarafından kaldırılmasını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE HÜKÜMLERİ

11.1. Taraflar kendilerinin ve Sözleşme konusu hizmet kapsamında çalışanlarının, yöneticilerinin, alt yüklenicilerinin ve sair kişilerin (Bağlı Kişiler) rüşvetin önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve iş etiği kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, söz konusu mevzuata aykırı ve/veya suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacak ve ortaklarının, iştiraklerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, şubelerinin, danışmanlarının da işbu madde hükmüne uymasını sağlayacaktır.

11.2. Bu kapsamda Taraflardan her biri sınırlı sayıda olmamak kaydıyla başlıca aşağıda düzenlenen kuralları uygulamakla ve Bağlı Kişilerine uygulatmakla yükümlüdür;

 • Hiç kimseye, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat sağlamaya yönelik davranışlarda bulunmamak, bu tip davranışları kabul etmemek.
 • Taraflardan hiç birisi kamu görevlisi olmasa dahi mevzuatta “rüşvet alma” olarak nitelendirilen davranışlar içinde bulunmamak; işlemleri etkilemek maksadıyla, işle bağlantılı olmayan para, hediye veya kendisine menfaat sağlayan başka hiçbir nesne vermeyi teklif etmemek, iki taraflı çıkar ilişkisi kurmamak.
 • Yolsuzluğa neden olacak eylemlerde bulunmamak, görevinden kaynaklanan yetkileri doğrudan veya dolaylı olarak kötüye kullanmamak.
 • Yasa dışı ticaret, kara para aklama, haksız rekabet ve tekelleşme faaliyetlerinde bulunmamak.
 • Ticari ve mali kayıtları mevzuata uygun ve doğru bir şekilde tutmak.
 • İnsan hakları ihlali yapmamak; mobbing, sözlü veya fiziksel taciz, taciz tehdidi eylemlerinde bulunmamak.
 • Her türlü ayrımcılık içeren söylem ve davranışlardan kaçınmak.

Taraflardan herhangi birinin işbu maddeyi ihlali sebebiyle doğabilecek, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; her türlü masraf, zarar ve sorumluluk, ihlal ilgili Taraf’ın Bağlı Kişilerinden kaynaklansa dahi, doğrudan ihlal eden Taraf’a (ilgili Tüzel Kişiye) aittir. Tarafların, her türlü zarar ve ziyanını talep hakkına ek olarak Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak fesih hakları saklıdır.

 1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu Sözleşme; Üye İşyeri’nin TEPE SERVİS KART’ın web sitesinde bulunan “online işlemler” bölümüne kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak onaylaması sureti ile yürürlüğe girmiş olacaktır.

Üye İşyeri onaylama işlemini, “online işlemler” bölümüne giriş yaptığı anda kayıtlı cep telefon numarasına gelecek linki tıklayarak ve/veya linki tıklaması ile iletilecek kodu web sitesinde yer alan ilgili bölüme yazarak gerçekleştirilecektir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. İşbu sözleşme hükümlerinin yorumu ve uygulamasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.